Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, jest programem rekomendowanym, skierowanym
do dzieci w wieku od 8 do 12 roku życia. O tym, jakie są cele programu, kto może go prowadzić oraz czyje rekomendacje uzyskał, przeczytacie w poniższym artykule.

Od jakiegoś czasu, wspominam w moich mediach społecznościowych o programach rekomendowanych. Natomiast zdałam sobie sprawę, że nie wyjaśniłam, czym są oraz czyje rekomendacje posiadają.
System rekomendacji programów profilaktycznych, działa na poziomie krajowym od 2010 roku.
Zadanie realizują trzy instytucje: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom,
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wymienione instytucje dokonują oceny programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień oraz programów profilaktyki innych zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

Jednym z takich programów jest Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, w skrócie APPE,
który skierowany jest do dzieci w wieku od 8 r.ż., do 12 r.ż.

Celem głównym programu jest rozwijanie u uczniów i uczennic,
radzenia sobie ze stresem i trudnościami, które napotykają w życiu. Kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości oraz wiary w siebie.

Poza głównym celem, wyróżniono również cele szczegółowe, takie jak:

  • budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb,
  • rozwijanie kompetencji poznawczych i kreatywności,
  • kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi,
  • uczenie koncentracji i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości,
    do siebie i do innych.

Dziecko wyposażone w te umiejętności, z większą łatwością poradzi sobie w trudnych sytuacjach, naturalnie sięgnie po swoje zasoby oraz łatwiej mu będzie poprosić o pomoc.

Kto może prowadzić program?

Program mogą prowadzić osoby, które ukończyły 14 godzinne szkolenie dla realizatorów Najczęściej jest to nauczyciel, psycholog, pedagog, pedagog specjalny. Realizacja całości programu rozłożona jest na trzydzieści spotkań, z których jedno trwa ok 45 minut.

„Program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej może być prowadzony w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, świetlicach środowiskowych, domach dziecka itp. Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczyciela przedmiotowego, pedagoga, psychologa szkolnego lub wychowawcę w ramach lekcji wychowawczych lub zajęć dodatkowych.”

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej to jeden z programów, których jestem realizatorką. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu, jego realizacji czy innych warsztatów? Zachęcam do kontaktu.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *